Parashah 140

Torah: Deut 18:1-20:9
Haftarah: Jer 29:8-14
Apostolic: Acts 3:22-26; Heb 12:25-29
Commentary:
Parashah 140 – PDF / ePub