Parashah 141

Torah: Deut 20:10-21:9
Haftarah: Josh 24:1-15
Apostolic: 1Jn 2:15-17
Commentary:
Parashah 141 – PDF / ePub / MOBI