Parashah 142

Torah: Deut 21:10-22:7
Haftarah: Is 54:1-10
Apostolic: Gal 3:11-14
Commentary:
Parashah 142 – PDF / ePub / MOBI