Parashah 143

Torah: Deut 22:8-23:25
Haftarah: Is 1:16-26
Apostolic: Eph 5:3-14
Commentary:
Parashah 143 – PDF / ePub / MOBI