Parashah 144

Torah: Deut 24:1-25:19
Haftarah: Hos 10:11-11:11
Apostolic: Tit 2:11-14
Commentary:
Parashah 144 – PDF / ePub / MOBI