Parashah 145

Torah: Deut 26:1-29:9
Haftarah: Is 60:1-22
Apostolic: Col 3:1-17
Commentary:
Parashah 145 – PDF / ePub / MOBI