Parashah 146

Torah: Deut 29:10-30:20
Haftarah: Is 55:6-58:8; Mic 7:18-20
Apostolic: Rom 10:1-15
Commentary:
Parashah 146 – PDF / ePub / MOBI