Parashah 147

Torah: Deut 31:1-13
Haftarah: Is 48:18-19
Apostolic: 2Ti 3:12-17
Commentary:
Parashah 147 – PDF / ePub / MOBI