Parashah 148

Torah: Deut 31:14-30
Haftarah: 1Ki 2:1-12
Apostolic: 1Tim 4:6-8
Commentary:
Parashah 148 – PDF / ePub / MOBI