Parashah 149

Torah: Deut 32:1-52
Haftarah: Hab 3:8-19
Apostolic: Rev 15:1-8
Commentary:
Parashah 149 – PDF / ePub / MOBI