Parashah 150

Torah: Deut 33:1-29
Haftarah: Josh 1:1-18
Apostolic: Jude 1:24-25
Commentary:
Parashah 150 – PDF / ePub / MOBI