Parashah 151

Torah: Deut 34:1-12; Gen 1:1
Haftarah: Is 2:1-4
Apostolic: 1Pt 1:22-25
Commentary:
Parashah 151 – PDF / ePub / MOBI