Parashah 46

Torah: Ex 1:1-2:25
Haftarah: Is 27:6-13
Apostolic: Rom 6:1-2; Heb 11:23
Commentary:
Parashah 46 – PDF / ePub / MOBI