Parashah 47

Torah: Ex 3:1-4:13
Haftarah: Is 40:11-19
Apostolic: Acts 10:9-28
Commentary:
Parashah 47 – PDF / ePub / MOBI