Parashah 48

Torah: Ex 4:14-6:1
Haftarah: Is 55:12-56:7
Apostolic: Acts 7:35-37
Commentary:
Parashah 48 – PDF / ePub / MOBI