Parashah 49

Torah: Ex 6:2-7:18
Haftarah: Ezek 28:25-29:21
Apostolic: Acts 7:17-22
Commentary:
Parashah 49 – PDF / ePub / MOBI