Parashah 50

Torah: Ex 7:19-8:19(E), Ex 7:19-8:15(H)
Haftarah: Joel 3:9-21(E), Joel 4:9-21 (H)
Apostolic: Rom 9:17-18
Commentary:
Parashah 50 – PDF / ePub / MOBI