Parashah 51

Torah: Ex 8:20-9:35(E), Ex 8:16-9:35(H)
Haftarah: Is 34:11-35:4
Apostolic: Heb 12:14-17
Commentary:
Parashah 51 – PDF / ePub / MOBI