Parashah 52

Torah: Ex 10:1-12:12
Haftarah: Is 19:1-17
Apostolic: Jn 1:29-34
Commentary:
Parashah 52 – PDF / ePub / MOBI