Parashah 53

Torah: Ex 12:13-28
Haftarah: Jer 46:13-28
Apostolic: Col 1:13-14
Commentary:
Parashah 53 – PDF / ePub / MOBI