Parashah 54

Torah: Ex 12:29-51
Haftarah: Is 21:11-22:4
Apostolic: 1Thess 4:13-18
Commentary:
Parashah 54 – PDF / ePub / MOBI