Parashah 55

Torah: Ex 13:1-20
Haftarah: Is 46:3-13
Apostolic: Col 1:15-23
Commentary:
Parashah 55 – PDF / ePub / MOBI