Parashah 56

Torah: Ex 13:21-15:18
Haftarah: Jer 49:1-22
Apostolic: Rom 8:1-14
Commentary:
Parashah 56 – PDF / ePub / MOBI