Parashah 57

Torah: Ex 15:19-16:24
Haftarah: Is 45:18-25
Apostolic: Jn 6:31-51
Commentary:
Parashah 57 – PDF / ePub / MOBI