Parashah 58

Torah: Ex 16:25-17:16
Haftarah: Is 58:13-14
Apostolic: Mk 2:27-28
Commentary:
Parashah 58 – PDF / ePub / MOBI