Parashah 59

Torah: Ex 18:1-20:26
Haftarah: Is 61:1-6
Apostolic: Lk 4:16-30
Commentary:
Parashah 59 – PDF / ePub / MOBI