Parashah 60

Torah: Ex 21:1-22:24
Haftarah: Jer 34:1-14
Apostolic: 1Co 6:9-11
Commentary:
Parashah 60 – PDF / ePub / MOBI