Parashah 61

Torah: Ex 22:25-23:33
Haftarah: Is 49:1-6
Apostolic: James 1:26-2:4
Commentary:
Parashah 61 – PDF / ePub / MOBI