Parashah 62

Torah: Ex 24:1-18
Haftarah: Is 60:17-61:9
Apostolic: Matt 26:27-28
Commentary:
Parashah 62 – PDF / ePub / MOBI