Parashah 63

Torah: Ex 25:1-26:30
Haftarah: Is 66:1-13
Apostolic: 1Co 6:12-20
Commentary:
Parashah 63 – PDF / ePub / MOBI