Parashah 64

Torah: Ex 26:31-27:19
Haftarah: Ezek 16:10-19
Apostolic: Heb 8:1-6
Commentary:
Parashah 64 – PDF / ePub / MOBI