Parashah 65

Torah: Ex 27:20-28:43
Haftarah: Hos 14:4-9
Apostolic: Heb 4:14-16
Commentary:
Parashah 65 – PDF / ePub / MOBI