Parashah 66

Torah: Ex 29:1-46
Haftarah: Is 61:7-62:5
Apostolic: Heb 2:10-18
Commentary:
Parashah 66 – PDF / ePub / MOBI