Parashah 67

Torah: Ex 30:1-10
Haftarah: Mal 1:11-2:7
Apostolic: Rev. 8:1-5
Commentary:
Parashah 67 – PDF / ePub / MOBI