Parashah 68

Torah: Ex 30:11-38
Haftarah: 2Ki 12:1-16
Apostolic: 2Co 9:6-11
Commentary:
Parashah 68 – PDF / ePub / MOBI