Parashah 69

Torah: Ex 31:1-32:14
Haftarah: Ezek 20:1-17
Apostolic: Col 3:1-5
Commentary:
Parashah 69 – PDF / ePub / MOBI