Parashah 70

Torah: Ex 32:15-34:26
Haftarah: 2Sa 22:10-51
Apostolic: Rom 9:14-16
Commentary:
Parashah 70 – PDF / ePub / MOBI