Parashah 71

Torah: Ex 34:27-36:38
Haftarah: Jer 31:31-40
Apostolic: 1Co 12:1-13
Commentary:
Parashah 71 – PDF / ePub / MOBI