Parashah 72

Torah: Ex 37:1-38:20
Haftarah: 1Ki 8:8-22
Apostolic: 1Pt 2:4-10
Commentary:
Parashah 72 – PDF / ePub / MOBI