Parashah 73

Torah: Ex 38:21-31
Haftarah: Jer 30:18-22
Apostolic: Rom 12:1-13
Commentary:
Parashah 73 – PDF / ePub / Mobi