Parashah 74

Torah: Ex 39:1-40:38
Haftarah: Is 33:20-34:8
Apostolic: Eph 2:17-22
Commentary:
Parashah 74 – PDF / ePub / MOBI