Parashah 97

Torah: Num 1:1-2:13
Haftarah: Ezek 47:13-23
Apostolic: Lk 15:1-7
Commentary:
Parashah 97 – PDF / ePub / MOBI