Parashah 98

Torah: Num 2:14-3:13
Haftarah: Is 8:18-22
Apostolic: John 6:26-51
Commentary:
Parashah 98 – PDF / ePub / MOBI