Parashah 99

Torah: Num 3:14-4:16
Haftarah: Is 43:8-13
Apostolic: Eph 4:11-16
Commentary:
Parashah 99 – PDF / ePub / MOBI