Parashah 10

Torah: Gen 12:1-13:18
Haftarah: Josh 24:3-18
Apostolic: Heb 11:1-10
Commentary:
Parashah 10 – PDF / ePub / MOBI