Parashah 12

Torah: Gen 15:1-21
Haftarah: Zeph 3:8-20
Apostolic: Rom 4:1-9
Commentary:
Parashah 12 – PDF / ePub / MOBI