Parashah 13

Torah: Gen 16:1-16
Haftarah: Is 63:19-64:1
Apostolic: Gal 4:21-31
Commentary:
Parashah 13 – PDF / ePub / MOBI