Parashah 14

Torah: Gen 17:1-27
Haftarah: Is 63:10-19
Apostolic: Rom 4:10-25
Commentary:
Parashah 14 – PDF / ePub / MOBI