Parashah 15

Torah: Gen 18:1-33
Haftarah: Is 33:17-34:12
Apostolic: Lk 8:40-56
Commentary:
Parashah 15 – PDF / ePub / MOBI