Parashah 16

Torah: Gen 19:1-38
Haftarah: Is 17:14-18:7
Apostolic: Lk 17:20-37
Commentary:
Parashah 16 – PDF / ePub / MOBI